Arkitektur

Byggnaden uppfördes i början av 1930-talet:en brytningstid i många avseenden – inte minst arkitektoniskt.

Funktionalismen, en radikal europeisk arkitekturströmning från mitten av 1920-talet fick successivt ett totalt genomslag i allt byggande. Stilen betraktades som en av de stora innovationerna i arkitekturhistorien. Den emanerar bl.a. från sekelskiftets industri- och maskinarkitektur och vill bl.a. tydliggöra sambandet mellan form och funktion. Framförallt den tidiga funktionalismens arkitekter ansåg att byggnaden skulle vara mänsklighetens anonyma tjänare och inte dra uppmärksamheten till sig. Ett fönster skulle vara ett fönster och inget mer. Och entrén skulle gärna få vara ganska anonym – varför göra sig till?

Bastugatan 21 är till sin karaktär ett typiskt funktionalistiskt byggnad även om man kan finna små kvardröjande rester av tidigare stilideal. Exempel på detta senare är portomfattningen i natursten och i entrégolvets mönster i marmorbeläggningen. Men i övrigt ser vi den helt släta och odekorerade fasaden mot Bastugatan samt de kubistiskt utspringande burspråkspartierna. Balkongerna är i sin utformning likaså renodlade exempel på den tidiga funktionalismens formspråk liksom tillhörande räcken